Wednesday, November 21, 2012

แบบทดสอบพื้นฐานเรื่อง Tense Test

แบบทดสอบพื้นฐานเรื่อง Tense Test

Choose the correct conjugation of the verb. Each question has only one correct answer. When you are finished click on the "Next Question" button. There are 50 questions to this quiz. Try to use only 20 seconds per question. At the end of the quiz, you will receive quiz feedback.
แบบทดสอบพื้นฐานเรื่อง Tense จำนวน 50 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เป็นแบบทดสอบที่นำมาจากเว็บไซต์ eslabout.com ซึ่งเป็น Website ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก หรือ English As 2nd Language เนื้อหามีมากมากตั้งแต่ระบบเริ่มต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และมีแผนการสอนสำหรับครู อาจารย์ ได้นำมาประยุกต์ ใช้งานได้ตามความเหมาะสม

ว่าด้วยการเรียนภาษาในบ้านเรา การเรียนการสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อก็ยังจำเป็นที่ต้องการพื้นฐาน ไวยากรณ์หรือ Basic grammar ซึ่งเรื่องของ Tense หรือ กาล ก็นับว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ และจำเป็นในการเรียนรู้ ซึ่งทาง esl ได้จัดทำในรูปแบบการทดสอบ online ไว้จำนวน 50 ข้อ ซึ่งนำมาให้นักเรียน และผู้สนใจภาษาอังกฤษ ได้ทดสอบและประเมินความรู้พื้นฐานของตนเองดู เพื่อจะได้ทราบว่าจะปรับปรุงตัวเองในจุดไหนต่อไป
 ซึ่ง จะขอช่วยในการทำแบบทดสอบ ด้วยการแทรกหลักสังเกต ที่สำคัญในการทำข้อสอบ โดยที่เราอาจจะไม่ทราบความหมายทั้งหมดของประโยคก็สามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องครับ เรียกว่า หลักการสังเกต Tense แล้วกัน


What ____________ you ____________ (do)? I'm studying.
do you do
are you doing
did you do
ให้เราสังเกต ท้ายประโยค I'm studying เป็นปัจจุบันกาลกำลังกระทำ Present continuous หรือ Present Progressive ประมาณว่า ขณะนี้/ตอนนี้/เวลานี้ คุณกำลังทำอะไรอยู่ ...ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: ____________ you always ____________ (get up) at 7 o'clock?
Do you always get up
Are you always getting up
Do always you get up

ให้เราสังเกต คำว่า always เป็นปัจจุบันกาล Present Simple สิ่งที่ทำบ่อย/ประจำ/กิจวัตร/นิสัย  ...ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: ____________ John ____________ (have, got) a motorbike?
Does John have got
Has John got
Have John got

ให้เราสังเกต กริยา Have/Has ประธานเอกพจน์ John ใช้ Has เป็น Present Perfect ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: At the moment he ____________ (have) lunch.
is having
having
has

ให้เราสังเกต คำว่า moment ปัจจุบันนี้/ตอนนี้/ขณะนี้ มักใช้กับประโยค Present continuous ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: John doesn't like playing football, but he ____________ (love) playing tennis.
is loving
love
loves

ให้เราสังเกต คำว่า doesn't  ของประโยคแรกเป็น Present simple ดังนั้นประโยคแย้งขึ้นต้นด้วย ,but ก็ต้องเป็น Present simple เช่นกัน โดยต้องระวังเรื่องประธานเอกพจน์บุรุษที่ 5 (He,she,it) คำกริยาจะต้องเติ่ม -s , -es เสมอ ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: Last winter he ____________ (go) by train from Rome to Paris.
goed
has gone
went

ให้เราสังเกต คำว่า Last winter มักใช้กับประโยค Past simple อดีตกาลธรรมดา ๆ  ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: Mary ____________ (not, be) at work at the moment. She's at home.
isn't being
isn't
doesn't be

ให้เราสังเกต คำว่า moment  มักใช้กับประโยค Present simple ปัจจุบันกาลธรรมดา ๆ  ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....
Q: Next Tuesday my brother ____________ (go) to Rome.
went
goes
is going

สำหรับข้อนี้ ให้เราสังเกต คำว่า Next Tuesday  มักใช้กับประโยค Future simple อนาคตกาลธรรมดา ๆ  ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....will หรือ be +going  แต่ตัวเลือกไม่มี will ดังนั้นก็จึงเป็น ...
Note: will เราใช้เพื่อบอกว่าเราจะทำ แต่ไม่ได้มีกำหนดตาราง หรือตั้งใจไว้ก่อน ซึ่งแตกต่างกับ be+going จะใช้บ่งการกระทำในอนาคตที่เรากำหนดหรือวางแผนไว้แล้ว
Q: They ____________ (take) their children to Spain last year.
did take
took
taked

ข้อนี้ ให้เราสังเกต คำว่า last year มักใช้กับประโยค Past simple อดีตกาลธรรมดา ๆ  ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....กริยาช่อง 2

Q: What time ____________ he ____________ (arrive) home last Tuesday?
did he arrives
did he arrive
does he arrive

ข้อนี้ ให้เราสังเกต คำว่า last Tuesday มักใช้กับประโยค Past simple อดีตกาลธรรมดา ๆ  ดังนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น....อดีต ซึ่งมี 2 ตัวเลือก ทำให้ต้องดูอีกว่าข้อไหนถูก ทั้ง 2 ตัวเลือก ใช้กริยาช่วย did เหมือนกัน แต่ที่ต่างกันคือกริยา arrives กับ arrive เติม -s กับไม่เติม ให้เราจำไว้ว่า กริยาช่วย do/does/did ถ้าเอามาใช้ในประโยคแล้ว กริยาแท้ จะต้องอยู่ในรูปปกติที่ไม่ผัน แบบว่าไม่ต้องเติม -s-,-es,-ed,-ing ครับ ดังนั้นคำตอบคือ ....
Q: He ____________ (work) on the computer at the moment.
is working
works
does work


Q: What ____________ they ____________ (do)? They're sleeping.
is they doing
are they doing
do they do


Q: When ____________ you ____________ (go) to Rome last year?
you went
did you go
did you went


Q: ____________ you ____________ (have, got) any brothers or sisters?
Has you got
Do you have got
Have you got


Q: John doesn't like going to the beach, but he ____________ (love) going to the park.
loves
doesn't love
is loving


Q: Next Saturday John ____________ (come) to visit his friends.
comes
is coming
will come


Q: Peter ____________ (be) on holiday now. He isn't at home.
will be
is
is going to be


Q: She ____________ (teach) her husband cooking last winter.
did teach
teached
taught


Q: ____________ he always ____________ (have) dinner at 7 o'clock?
Is he always having
Does he always has
Does he always have


Q: Last winter she ____________ (drive) to Germany.
drove
drived
did drive


Q: ____________ you ____________ (have, got) a good job?
Do you got
Have you got
Has you got


Q: Where ____________ she ____________ (study) English last year?
did she study
did she studied
has she studied


Q: Mary likes visiting friends, but she ____________ (like) talking on the telephone.
doesn't like
likes
isn't liking


Q: She ____________ (watch) a video at the moment.
watched
watches
is watching


Q: He ____________ (take) his friend to the theater last week.
tooked
has taken
took


Q: Mary ____________ (not, be) on holiday now. She's at home.
isn't
won't be
isn't being


Q: What ____________ you ____________ (do)? I'm playing the piano.
is you doing
do you do
are you doing


Q: Next Thursday my sister ____________ (visit) the new museum.
will visit
visits
is going to visit


Q: ____________ you always ____________ (finish) work at 5 o'clock?
Do you always finish
Are you always finishing
Did you always finished


Q: They ____________ (ride) the train to Sweden last summer.
did ride
rode
have ridden


Q: What ____________ you ____________ (do) this evening? I'm doing my homework.
will you do
do you do
are you doing


Q: ____________ she often ____________ (telephone) in the evening?
Does she often telephone
Is she often telephoning
Will she often telephones


Q: ____________ they ____________ (have, got) a car?
Have they got
Do they have got
Has they got


Q: At the moment they ____________ (read) a book.
are going to read
reads
are reading


Q: I ____________ (teach) my students about the USA yesterday.
taughted
taught
have taught


Q: Jennifer doesn't like working in the office, but she ____________ (love) working at home.
loves
doesn't love
isn't loving


Q: Next Wednesday my brother ____________ (have) dinner at that new restaurant.
is going to have
will have
has


Q: She ____________ (fly) to the USA last winter.
flied
has flown
flew


Q: Thomas ____________ (not, be) at the office tomorrow. He's on holiday.
isn't going to be
won't been
isn't


Q: What ____________ she ____________ (do) yesterday afternoon?
did she do
does she do
is she doing


Q: ____________ Thomas ____________ (have, got) a television?
Have Thomas got
Has Thomas got
Does Thomas has got


Q: Where ____________ they ____________ (go) on holiday last summer?
did they went
have they gone
did they go


Q: Alice loves walking in the countryside, and she ____________ (like) going to the gym.
doesn't like
like
likes


Q: At the moment she ____________ (listen) to some music.
listens
is listening
has listened


Q: ____________ he always ____________ (play) tennis on Saturdays?
Do he always play
Does he always plays
Does he always play


Q: Mary isn't at work at the moment. She ____________ (be) at home.
is
will be
has been


Q: What ____________ he ____________ (do)? He's washing up.
does he do
is he doing
has she done


Q: They ____________ (fly) to Mexico last summer.
has flown
flew
did fly


Q: She ____________ (ask) her husband to help her yesterday evening.
asked
did ask
has asked


Q: Next Saturday my friend ____________ (come) to have lunch with us.
is coming
comes
will comes


สรุปคะแนนของคนแนะนำ 
ทำผิดไป 4 ข้อครับ แต่ก็ถือว่าเจ๋งแล้ว คิดเป็น 92% ครับ 
 
You answered 46 items out of 50 correctly.
Your score is 92%. Excellent job!
            
                              

No comments:

Post a Comment