Sunday, June 10, 2012

กริยาที่ไม่ปกติที่พบบ่อย

Irregular Verb คำกริยาที่ไม่ปกติ หมายถึง คำกริยาที่ไม่เป็นไปตาม กฏการเปลี่ยนคำกริยา ให้เป็นช่อง 2 หรือ ช่อง 3 ตามปกติได้แก่การเติม -ed ท้ายคำกริยาเหล่านั้น เช่น คำว่า
walk เติม -ed ท้ายคำ เป็นช่อง 2 และ 3 เป็น walked
kick เติม -ed ท้ายคำ เป็นช่อง 2 และ 3 เป็น kicked
Kiss เติม -ed ท้ายคำ เป็นช่อง 2 และ 3 เป็น Kissed
Miss เติม -ed ท้ายคำ เป็นช่อง 2 และ 3 เป็น missed
แต่สำหรับกริยาที่ไม่ปกติ คือ ไม่สามารถเติม -ed ท้ายคำได้ จะต้องผันเป็นรูปอื่น ๆ ตามหลักของภาษา ที่เราต้องท่องจำกัน หรือว่า มีหนังสือ กริยา 3 ช่อง ออกมาเป็นคู่มือนักเรียน ทีเดียว เช่น
Go Went Gone
Come came come
Eat ate eaten
take took taken
bite bit bitten
run ran run
sit sat sat
sing sang sung
drink drank drunk เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีอีกแบบที่เราควรทราบคือ รูปเดียวกันทั้ง 3 ช่องเลย เท่าที่ผมพอจำได้และนึกออกนะครับ

Cut Cut Cut ที่แปลว่าตัด
Put Put Put ใส่หรือวาง
Hit Hit Hit ตี
Let Let Let ทำ/ชวน/อนุญาต
Bid Bid Bid ประมูล/เสนอราคา

หลักของการเรียน จำไว้ว่า ไม่มีกฏตายตัว หรือสูตรสำเร็จ ที่สามารถนำมาใช้กับทุกคนได้ เพราะปัจจัยต่างกัน แต่พออาศัยเป็นแนวทางได้ ก็คือว่า ใช้บ่อยๆ ฝึกเขียน ฝึกพูดบ่อยๆ จนรู้สึกคุ้นเคย ก็จะใช้งานได้ถูกต้องแบบอัตโนมัติไปเอง หรือว่า พอประมาณหรือคาดเดาได้อย่างมีหลักการครับ

No comments:

Post a Comment