Monday, August 1, 2011

หลักการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ

How To Write Resume in English
วิธีการเขียนประวัติตนเองภาษาอังกฤษ

การเขียนประวัติตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครงานนับว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่เราควรรู้หลักการในการเขียน เพื่อโอกาสทางการศึกษา หรือได้งานทำ เป็นต้น แน่นอนว่าการเป็นคนไทย ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือ native tongue ย่อมส่งผลให้การเขียนยากขึ้นเป็นเงาตามตัว สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นโครงร่างมาตรฐานของการเขียนประวัติตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
ระดับความยาก : ยาก
เวลาที่ใช้: 2 ชั่วโมง
สิ่งแรกคือ การจดบันทึกหรือ take note เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา เช่น การฝึกงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งานแบบ full time หรือ part time เขียนหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท หรือสถานที่ทำงาน รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ต่อมา
Take notes เรื่องการศึกษาของเรา เช่น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร วิชาเอก หรือด้านใดที่เน้นพิเศษ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน มหาลัย ฯลฯ

Take notes เกี่ยวกับความสำเร็จต่างๆ ของเรา รวมทั้งการเป็นสมาชิกภายในองคืกร ต่างๆ การรับราชการทหาร การบริการสังคม การอุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวม

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกของเราที่ผ่านมา ให้เราเลือกทักษะหรือความชำนาญที่เรามีมากที่สุด และเข้ากับงานที่เรากำลังมองหา เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในการเขียนประวัติของเรา

เริ่มต้นการเขียนประวัติด้วย ชื่อเต็มของเรา , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่ด้านบนของประวัติของเรา จากนั้น

เขียน objective โดย objective เป็นประโยคสั้นๆ อธิบายถึงลักษณะของงานที่เราคาดหวังว่าจะได้รับ

เริ่มต้นเขียนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา เริ่มจากงานล่าสุดของเรา สถานที่ทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ พยายามเน้นหรือ Focus ไปที่ทักษะที่เรามีความชำนาญหรือถนัดมากที่สุด และสามารถเข้ากับลักษณะงานที่เรากำลังสมัคร

ต่อด้วยรายการของประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ย้อนกลับไปตามลำดับเวลา และพยายามเน้นไปที่ลักษณะงานที่แสดงถึงความถนัดหรือทักษะที่เรามีความชำนาญ

สรุปข้อมูลด้านการศึกษา รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สำคัญ ปริญญา ชนิด และหลักสูตรที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานที่เรากำลังต้องการสมัคร และรวมข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้อง เช่น ภาษาพูด ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้พิเศษ อื่นๆ ภายใต้หัวข้อ : Additional Skills หรือความสามารถอื่นๆ
จบข้อความด้วย เอกสารอ้างอิงสามารถร้องขอได้ : REFERENCES Available upon request
ความยาวของประวัติของเรา ที่ดีเลิศ คือ ไม่ควรจะยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ ถ้าคุณมีจำนวนปีของประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ต้องการของตำแหน่งงานที่เราสมัคร 2 หน้ากระดาษก็เป็นที่ยอมรับได้

การเว้นระยะหรือ Spacing: ที่อยู่ ADDRESS ตรงกลางหน้าตัวหนา) วัตถุประสงค์ OBJECTIVE ใช้ห่าง 2 บรรทัดหรือ double space ประสบการณ์ EXPERIENCE double space การศึกษา EDUCATION double space ทักาะด้านอื่นๆ ADDITIONAL SKILLS double space อ้างอิง REFERENCES. ทั้งหมดจัดเรียงตรงกันด้านซ้าย เว้น name/address.

Tips:
การใช้คำกริยาที่เป็นพลวัตร หรือไดนามิก ที่แสดงออกถึงการมีพลังหรือจินตนาการ เช่น : accomplished, collaborated, encouraged, established, facilitated, founded, managed, etc.

ห้ามใช้สรรพนาม 'I' เป็นประธาน, ให้ใช้ tenses เพื่อแสดงอดีต เว้นงานในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น : Conducted routine inspections of on site equipment.
What You Need:
Paper
Typewriter or Computer
Dictionary
Thesaurus
Past Employer Addresses

No comments:

Post a Comment