Wednesday, May 19, 2010

แบบฝึกหัดทบทวนไวยากรณ์อังกฤษ

โดยแบบฝึกหัดนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับ beginner หรือผู้เริ่มต้น นั้นเองได้ศึกษา และทดสอบพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อทบทวน และเตรียมสอบ ต่อไป โดยด้านล่างจะมีเฉลย พร้อมคำอธิบายประกอบทุกข้อครับ
Choose the correct word to fill in the gap

1. Are there ______ apples in the kitchen?

A) much B) any C) some
เรื่องการใช้ some และ any ที่แปลว่า บ้าง บางส่วน จำวนนหนึ่ง ซึ่งคงจำกันได้นะครับ ว่า any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ ดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่า มี ____ แอปเปิ้ลบ้างไหมในครัว

2. That is _____ interesting book.

A) the B) a C) an
อันนี้ทบทวนเรื่อง article หรือว่าคำนำหน้านามทั่วไป คงจำได้ว่า สระในภาษาอังกฤษมี 5 ตัว ได้แก่ aeiou หากขึ้นต้นด้วยสระเหล่านี้ ให้ใช้ an ,สำหรับ a ใช้นำหน้านามนับได้ที่มีสิ่งเดียว ,ส่วน the ใช้นำหน้านามที่มีสิ่งเดียวในโลก เช่น sun,moon etc. ดังนั้นข้อนี้ book เป็นนามนับได้ธรรมดาสิ่งเดียว แต่มีคำ adj ขยายที่ขึ้นต้นด้วย aeiou จึงต้องใช้ ....
3. I went ______ church last Sunday.
A) at B) in C) to
การใช้คำบุพบทพื้นฐานง่ายๆ in ข้างใน,to ไปยัง,at ที่ ใช้กับเวลาที่ระบุชัดเจนเช่น at 10 หรือ at home เป็นต้น ดังนั้นข้อนี้จึงเป็น ฉันไป ....โบสถ์อาทิตย์ที่แล้ว
4. What _____ he like? - He is very friendly.

A) does B) did C) is
ถามว่าเขาเป็นคนยังไง ดูจากคำตอบก็คงรู้ว่าจะเลือก กริยา does หรือ is ครับ
5. I ________ a new car last month.

A) bought B) have bought C) buyed
กริยาในอดีตธรรมดาๆ ที่เรียกว่า past tense นั้นแหละครับ คำกริยาที่นำมาเติมต้องอยู่ในรูปของอดีต หรือ past tense หรือ ช่อง 2 ซึ่งมีทั้งกิยาปกติเติม -ed หรือเปลี่ยนรูป โจทย์นี้กริยาหลักคือ buy แปลว่า ซื้อ ก็ดูเอาเองว่ากริยา 3 ช่องของ buy คืออะไรบ้างครับ
6. How ________ money do you have in your pocket?

A) many B) few C) much
หลักการใช้ many/much จำไว้ว่า much ใช้กับนามนับไม่ได้ ส่วน many ใช้กับนามนับได้พหูจน์ ดังนั้นเงินนับเป็นบาทได้ แต่นับไม่ได้ตามหลักของรูปวัตถุ ดังนั้นจึงถือเป็นนามนับไม่ได้ หรือจำง่ายๆ เวลาชาวต่างชาติมาซื้อสินค้ากับคนไทยเขานิยมถามสั้นๆ ว่า how....
7. He came ______ home late last night.

A) - B) at C) to
ข้อนี้เป็นข้อยกเว้น ในการใช้บุพบท at นำหน้า home จะไม่มี บุพบทนำหน้า โดยให้ใช้กริยา + home เลยครับ
8. Jack is a nice boy, and I like _____.

A) - B) him C) his
ทดสอบความจำเรื่องคำสรรพนามหรือ pronoun ครับ ที่แบ่งเป็น ประธาน กรรม แสดงความเป็นเข้าของประมาณนั้น ข้อนี้ต้องการกรรมของผู้ชายก็คือ
9. I get up ______ seven o'clock every day

A) in B) on C) at
หากทำไม่ได้ข้อนี้รบกวนย้อนกลับไปดูคำอธิบายข้อ 3
10. I like __________ music.

A) listen B) listen to C) listening to
การใช้ to หรือ ing ครับ คงจำกันได้ที่เคยเรียนมา คำกริยาบางคำต้องตามด้วย to หรือ ing หรือใช้ได้ทั้ง 2 ตัวก็ว่ากันไป คำหลักคือคำว่า like แปลว่าชอบ ซึ่งสามารถตามด้วย to/ing ก็ได้ ก็ลองดูครับ
11. What __________ in your free time?

A) you do B) do you do C) are you doing
หลักการใช้กริยาช่วย do/does มาทำเป็นคำถาม
12. My father _______ in a bank.

A) works B) work C) is working
present tense กริยาปกติประธานเอกพจน์ กริยาต้องตามด้วย s,es ครับ
13. Would you like _______ coffee?

A) any B) an C) some
กลับไปดูอธิบายข้อ 1 ครับ

3 comments: