Saturday, March 6, 2010

แบบฝึกหัด Personal Pronoun

Personal Pronoun คือคำสรรพนามในภาษาไทยครับ ใช้แทนตัวของเรา ,คนที่สนทนาด้วย และใช้เรียกคนที่เรากล่าวถึง ครับ
ก็จะมีการแบ่งออกเป็น
สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเราหรือผู้พูด ได้แก่ ฉัน พวกเรา ภาษาอังกฤษ ก็ คือ I กับ we
สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้เรียกคนที่เรากำลังพูดด้วย ได้แก่ you
สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนคนที่เรากล่าวถึง ได้แก่ He, She, It, They
นอกจากนี้เราควรทราบการแบ่งสรรพนามออกเป็น เอกพจน์ (singular)และ พหูพจน์ด้วย(Plural)
เอกพจน์ (singular)ได้แก่ I ,You ,He, She, It
พหูพจน์ด้วย(Plural)ได้แก่ We,They
*** Note หลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ การใใช้กริยาช่วยของสรรพนามเอกพจน์ I ,You ,He, She, It ปกติแล้วจำง่ายๆ เช่น การใช้กับกริยาช่วยพื้นฐาน Verb to be (is,am,are)
*I am
*You are
He is
She is
It is
*สังเกตว่าแม้ว่า I กับ You จะเป็นเอกพจน์เหมือนกัน แต่กริยา be ที่ใช้จะใช้ต่างกัน โดย I จะใช้ am ส่วน You ใช้ are ซึ่งเหมือนกับสรรพนาม พหูพจน์ด้วย(Plural) ที่ต้องใช้ are
We are
They are
แบบฝึกหัด Personal Pronoun
เติมคำ Personal Pronoun เพื่อใช้แทนคำนามที่ให้ไว้ในวงเล็บ

1) _____ are in the garden. (the flowers)
2) _____ are on the wall. (the posters)
3) _____ is green. (the blackboard)
4) _____ has got a brother. (Diana)
5) _____ is riding his bike. (Tom)
6) _____ Have got a computer, Mandy?
7) _____ are watching TV. (my mother and I)
8) _____ is dreaming. (George)
9) _____ is running. (the dog)
10) _____ is from Bristol. (Victoria)


Answer Key อย่าดูเฉลยก่อนทำนะครับ พิมพ์ออกไปแล้วแยกทำ

1) They are in the garden.
2) They are on the wall.
3) It is green.
4) She has got a brother.
5) He is riding his bike.
6) Have you got a computer, Mandy?
7) We are watching TV.
8) He is dreaming.
9) It is running.
10) She is from Bristol.

1 comment: