Wednesday, February 3, 2010

ประโยค Future simple tense

ประโยค Future simple tense
ประโยค Future simple tense หมายถึงประโยคอนาคตกาล ใช้พูดหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ หรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างประโยคของ Future simple tense ได้แก่
We will do our homework. เราจะทำ้การบ้านของเรา
She will live in London in 1999. หล่อนจะไปอาศัยอยู่ที่ London ในปี 1999
He will go to town tomorrow. เขาจะเข้าไปในเมืองพรุ่งนี้
I will see Tim next week. ฉันจะเจอทิมอาทิตย์หน้า
หลัก การสังเกตประโยค Future simple tense เราจะต้องรู้โครงสร้างของประโยค Future simple tense กันเสียก่อน ว่าประกอบไปด้วย S + will/shall + กรรมหรือส่วนขยายของประโยค ดังนั้นถ้าประโยคใดมีประธานและตามด้วย will/shall แล้ว จะเป็นFuture simple tense ครับ
หลัก สังเกตประโยค Future simple tense ปกติจะมีคำขยายประโยคเป็นตัวช่วยในการสังเกต ได้แก่ tomorrow,next week,next month ,next year เป็นต้น
มาลองดูแบบทดสอบกันสักข้อ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น
She _______ to the school tomorrow.
a. goes b. will go c. go d. went

No comments:

Post a Comment