Wednesday, February 3, 2010

การใช้งานประโยค Future perfect tense

ประโยคอนาคตสมบูรณ์ หรือ Future perfect tense เราใช้เพื่อบอกว่าการกระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะสิ้นสิ้นสมบูรณ์ลง ในอนาคต ตามแผนงานที่วางไว้หรือ ตามหลักความจริง ขอยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ครับ
I will have turned 25 by the end of this year.เมื่อสิ้นสุดปีนี้แล้วฉันก็จะมีอายุเป็น 25 ปีอย่างสมบูรณ์
She will have studied chines for 2 years by the end of Febuary. เธอจะเรียนภาษาจีนเป็นเวลา 2 ปี เมื่อสิ้นสุดเดือน ก.พ.นี้
โครงสร้างของประโยค ได้แก่ s+will+have+v3 +ส่วนขยายของประโยค
ตัวอย่างแบบทดสอบครับ
By the end of this week,he will ______ his project.
a finished
b finishing
c have finished
d have finish

No comments:

Post a Comment