Thursday, February 4, 2010

หลักสังเกต Future perfect continuous tense

ประโยคอนาคตสมบูรณ์กำลังกระทำ หรือ Future perfect continuous tense เราใช้เพื่อบอกว่าการกระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ่นอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ในอนาคต ตามแผนงานที่วางไว้หรือ ตามหลักความจริง ขอยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ครับ
I will have been living here for 25 years by the end of this month.เมื่อสิ้นสุดเดือนนี้ฉันก็จะอาศัยอยู่ที่นี้อย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา 25 แล้ว
She will have been studying chines for 2 years by the end of Febuary. เธอจะเรียนภาษาจีนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี เมื่อสิ้นสุดเดือน ก.พ.นี้
โครงสร้างของประโยค ได้แก่ s+will+have+been+Ving +ส่วนขยายของประโยค
ตัวอย่างแบบทดสอบครับ
By the end of this week,he will have been ______ for 2 weeks.
a wait
b waited
c to wait
d waiting
Note
จะเห็นว่า Future perfect continuous tense กับ Future perfect tense จะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายๆ กัน หรืออาจจะเรียกว่าสามารถใช้งานทดแทนกันได้ โดยถ้าเราเลือกใช้ Future perfect continuous tense จะเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือการกระทำมากกว่านั้นเอง

No comments:

Post a Comment