Saturday, November 21, 2015

ทบทวน ComplementComplements


ส่วนเติมเต็มของประโยค


A complement is a word or a phrase which modifies a subject, object, or verb.


Complements come after the verbs and make the sentence complete. The four most important

types of complement are:


คำ หรือวลี ที่ขยายประธาน ,กรรม หรือ กริยาของประโยค ให้มีความชัดเจน สมบูรณ์


แบ่งออกเป็น
Subject Complements


Subject complements follow linking verbs and are adjectives or nouns that rename, define, or describe the subject in some way.


The doctor was a an famous pediatrician.

XXX(Pediatrician is a subject complement which renames doctor)


เติมเต็มประธาน


จะตามหลัง กริยาช่วย และขยายความชัดเจนของประธาน
Object Complements


Object complements are nouns or adjectives that follow direct objects and modify or refer to them.


Ellen bought her mother a bracelet embedded with sapphires.

XXX(Bracelet is the direct object and – embedded with sapphires- is the object complement referring to

XXXbracelet)


เติมเต็มกรรม ได้แก่ นามหรือคุณศัพท์ ที่ตามหลัง กรรมตรง เพื่อขยายความสมบูรณ์ของกรรมนั้นๆ
Verb Complements


Verb complements are the direct or indirect objects of a verb.


My father-in-law bought my wife and me a new house as a wedding present.

XXX(The direct objectis house and the indirect object is wife and me)


ส่วนเติมเต็มกริยา


คือ กรรมตรง และกรรมรองของประโยคครับ เช่น


ตามตัวอย่างกรรมตรงคือ house


กรรมรอง คือ คนที่ได้รับบ้าน wife และ me


Adjective Complements


Adjective complements are groups of words that modify adjectives.


Eddy was reluctant to tell his father about his accident.


ส่วนเติมเต็มคำคุณศัพท์


กลุ่มของคำที่ทำหน้าที่ขยายคุณศัพท์


ทิป


ต้องฝึกทบทวนการใช้งานบ่อยๆ และพยายามระบุ Complement ของแต่ละประโยคให้ได้ และแยกหมวดหมู่ให้เป็นว่า เป็น Complement ชนิดได้ ใน 4 อย่างหลักคือ


  1. Noun complement 
  2. Object complement
  3. Verb complement และ
  4. Adjective complement 


ครับ

Saturday, December 13, 2014

ท่องจำคำกริยา 3 ช่อง

อยากจะเก่งอังกฤษ ต้องอาศัยขยันและการท่องจำด้วยบางครั้ง น้องๆ นักเรียน ลองดู Common irregular verbs ที่พบเห็นบ่อยๆ และใช้งานประจำ ลองพิมพ์ออกๆและฝึกอ่านและท่องจำ กันดูนะครับ
จะเป็นประโยชน์และช่วยเราได้มากในยามที่เราทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบนะครับ
ในประโยคภาษาอังกฤษ คำกริยาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากๆ เนื่องจากจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่า เกิดอะไรขึ้น มีเหตุการณ์อะไร จึงเป็นส่วนสำคัญของประโยคที่ขาดไม่ได้
คำกริยาสามารถผันหรือเปลี่ยนไปตามประธาน และกาลเวลาที่กระทำ จึงเป็นหลักภาษาที่เราต้องตระหนัก และยอมรับมัน อย่าท้อนะครับ สู้ๆ มันไม่ได้ยากเกินไปแน่นอน
คำกริยา เช่น like ชอบ
ถ้าประธานเป็น I you we จะใช้ like
ประธาน He ,She ,It จะเป็น likes
กริยา take ผันเป็น took taken เป็นต้น
กริยา study ผันเป็น Studied เป็นต้น


Base
Form
Present
Third
Person
Past
Third
Person
Past
Participle

arise

be
bear
begin
bite
blow
break
bring
buy
catch
choose
come
creep
dive
do
drag
draw
dream
drink
drive
drown
eat
fall
fight
fly
forget
forgive
freeze
get
give
go
grow
hang
hide
know
lay
lead
lie
light
lose
prove
ride
ring
rise
run
see
seek
set
shake
sing
sink
sit
speak
spring
steal
sting
strike
swear
swim
swing
take
tear
throw
uses
wake
wear
write

arises

is
bears
begins
bites
blows
breaks
brings
buys
catches
chooses
comes
creeps
dives
does
drags
draws
dreams
drinks
drives
drowns
eats
falls
fights
flies
forgets
forgives
freezes
gets
gives
goes
grows
hangs
hides
knows
lays
leads
lies
lights
loses
proves
rides
rings
rises
runs
sees
seeks
sets
shakes
sings
sinks
sits
speaks
springs
steals
stings
strikes
swears
swims
swings
takes
tears
throws
used
wakes
wears
writes

arose

was/were
bore
began
bit
blew
broke
brought
bought
caught
chose
came
crept
dived/dove
did
dragged
drew
dreamed/dreamt
drank
drove
drowned
ate
fell
fought
flew
forgot
forgave
froze
got
gave
went
grew
hung
hid
knew
laid
led
lay
lit
lost
proved
rode
rang
rose
ran
saw
sought
set
shook
sang
sank
sat
spoke
sprang
stole
stung
struck
swore
swam
swung
took
tore
threw
used
woke/waked
wore
wrote

arisen

been
borne
begun
bitten/bit
blown
broken
brought
bought
caught
chosen
come
crept
dived
done
dragged
drawn
dreamt
drunk
driven
drowned
eaten
fallen
fought
flown
forgotten
forgiven
frozen
got/gotten
given
gone
grown
hung
hidden
known
laid
led
lain
lit
lost
proved/proven
ridden
rung
risen
run
seen
sought
set
shaken
sung
sunk
sat
spoken
sprung
stolen
stung
struck
sworn
swum
swung
taken
torn
thrown
used
woken/waked/woke
worn
written 

Wednesday, December 10, 2014

หลักการใช้งานกริยาช่วย Modal Verbs

วันนี้มาแนะนำ และทบทวนกริยาช่วย Modal Verbs คือ กริยาช่วยอีกกลุ่มหนึ่งในภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญและมีการใช้งานบ่อยๆ ทั้งในการสอบ การสนทนา และกิจวัตรประจำวัน

ขอย้อนกลับไปทวนเรื่องของกริยาช่วย ตามที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆ ประถม หรือมัธยม แบบบ้าน ๆ ที่ครูเคยสอนว่า Verb to have ไม่มี ,Verb to be ไม่อยู่ ให้ใช้ Verb to do มาช่วย
ขอให้ทราบและเข้าใจว่า กริยาช่วย auxiliaries ทั้ง 3 แบบ
1 กริยาช่วย be ( is am are)
2 กริยาช่วย have (have,has)
3 กริยาช่วย do (do,does)

นี้ เป็นกริยาช่วยที่สามารถ ใช้เป็น กริยาแท้หรือกริยาหลักของประโยค ได้ เช่น
I have a book.
ฉันมีหนังสือ ประโยคนี้ have ถือเป็นกริยาหลักของประโยค ไม่ใช่กริยาช่วย
He is a student.
เขาเป็นนักเรียน เช่นเดียวกัน ประโยคง่ายๆ นี้ แสดงให้เห็นว่า is ทำหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยค ไม่ใช่กริยาช่วย

จึงเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญ ที่เราควรเข้าใจและใช้งานอย่างถูกต้อง

Modal Verbs ได้แก่  CAN / COULD / MAY / MIGHT / MUST / SHALL / SHOULD / OUGHT TO / WILL / WOULD
กริยาพวกนี้ ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือใช้งานเป็น กริยาแท้ของประโยคได้ จะต้องตามด้วยกริยาหลัก หรือกริยาแท้เท่านั้น
ส่วนมากแล้ว เราจะพบเห็นการใช้งาน กริยาช่วย Modals  Verbs ในรูปแบบของการถามคำถาม การร้องขอที่สุภาพ การแสดงความเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้

ขอยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น


Modal
ตัวอย่าง
การใช้
CanHe can control his own budgets.We can’t fix it.
Can we smoke here?
Can you help me?
Ability / PossibilityInability / Impossibility
Asking for permission
Request
CouldCould I borrow your car?Could you speak it again more slowly?
He could try to fix it himself.
I think we could have another problem.
She gave up her old job so she could work for us.
Asking for permission.Request
Suggestion
Future possibility
Ability in the past
MayMay I have another cup of tea?India may become a major economic power. Asking for permissionFuture possibility
MightWe'd better call tomorrow, they might be sleeping now.
They might give us a 15% discount.
Present possibility
Future possibility
MustWe must go now.They mustn’t disrupt the work more than necessary. Necessity / ObligationProhibition
Ought toWe ought to hire a professional writer.Saying what’s right or correct
Shall
(More common in the UK than the US)
Shall I help you with your bags?Shall we say 2.30 then?
Shall I do that or will you?
OfferSuggestion
Asking what to do
ShouldWe should sort out this problem at once.I think we should redo everything again.
Profits should increase this year.
Saying what’s right or correctRecommending action
Uncertain prediction
WillI can’t see any taxis so I’ll walk.I'll do that for you if you like.
I’ll get back to you first thing on friday.
Profits will increase next year.
Instant decisionsOffer
Promise
Certain prediction
WouldWould you mind if I brought a colleague with me?Would you pass the sugar please?
Would you mind waiting a moment?
"Would three o`clock suit you?" - "That’d be fine."
Would you like to play tennis this Friday?
"Would you prefer tea or coffee?" - "I’d like tea please."
Asking for permissionRequest
Request
Making arrangements
Invitation
Preferences

บทสรุป
หวังว่า คงพอมองออก เห็นภาพและเข้าใจ ผ่านไป ได้ ส่วนความแม่นจำ และโอกาสในการใช้งาน คิดว่า มีเป็นประจำ ในหนังสือ หรือ การสนทนาประจำวันอยู่ แล้ว ซึ่งเรามีการใช้งานกัน เป็นประจำหรือ ปกติ แต่ว่าก็มาเน้น หรือ มาทบทวนให้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

เข้าใจหลักการ ฝึกใช้งานบ่อย ๆ ทั้งการเขียน และการสนทนา จะเป็นตัวช่วยในการใช้งานได้อย่างดี ถ้าเราท่องจำ แล้วมักจะลืม แก้โดยฝึกบ่อยๆ ใช้บ่อยๆ จนเคยชิน แล้วเราก็จะไม่ลืม

Monday, December 8, 2014

แบบฝึกหัดทบทวนการใช้ Good กับ Well

แบบฝึกหัดเรื่อง Good กับ Well สองคำนี่คนชอบใช้ผิด และเจอในข้อสอบบ่อยๆ ลองมาทำแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจกันดูสักหน่อย เผื่อว่าจะช่วยทำให้ อะไรๆ มันดีขึ้นบ้าง
อย่างแรก Good เป็นคำ Adj ทำหน้าที่ขยายคำนาม  ส่วน Well เป็นคำ Adv ทำหน้าที่ขยาย กริยา คุณศัพท์ หรือกริยาวิเศษณ์

สำหรับมือใหม่หรือผู้ทบทวน คำ Adj ปกติจะวางอยู่หน้าคำนามที่มันขยาย เอาเป็นว่า หลังช่องว่าง ที่ให้มา  เป็นคำนาม แล้ว ละก็ ท่านสามารถใส่ Good ที่เป็น Adj ได้

อีกอย่างคือ หลังกริยาช่วย Verb to be ได้แก่ is am are ปกติคำที่ตามมาจะเป็น Adj ครับ เช่น
He is a good student.
She is a good player.
อีกตัวที่น่าสนใจคือ หน้าช่องว่าง ถ้าเป็น Article พวก a,an,the แสดงว่าเป็นคำที่นำหน้าคำนาม ดังนั้น คำนาม ต้องการคำ Adj มาขยายครับ จึงเป็น hint หรือตัวบอกใบ้ให้เราทราบว่า ต้องเติม Good ลงไป

ส่วนตัวไหนจะใช้ Adv ก็ลองๆ ดูที่ละข้อครับ ว่า ไม่เป็นไปตามข้อสังเกต ที่ผมยกตัวอย่างให้ 2-3 ประเด็นด้านบน ก็ตอบเป็น Adv คือ Well ได้ ทันทีครับ

ลองทำแบบฝึกหัดดูเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับ


1 How ..... do you speak English?

a Good

b Well2 He need to take a _____ picture of that to show your friends.

a Good

b Well

3 I hope I get a _____ grade in math this semester.

a Good

b Well

4 He plays soccer really ..........

a Good

b Well

5 How _____ do you know Chelsea?

a Good

b Well


6 This is really _____ spaghetti.

a Good

b Well

7 She is doing _____ with her new paper route.

a Good

b Well

8 Your father makes _____ cookies.

a Good

b Well

9 She hates not doing _____ in math.

a Good

b Well

10 I don't know the times tables very _____.

a Good

b Well

11 Do you want me to tell you about a _____ movie?

a Good

b Well

12 I just read a _____ book about knights.

a Good

b Well

13 Alicia does _____ on the balance beam.

a Good

b Well

14 I have a _____ flyball dog.

a Good

b Well

15 That was a really _____ movie, wasn't it.

a Good

b Well

เฉลย
1 b
2a
3 a
4 b
5 b
6 a
7 b
8 a
9 b
10 b
11 a
12 a
13 b
14 a
15 a
 
 

Sunday, August 10, 2014

Wh-Question เกี่ยวกับสิ่งที่ทำในอดีต

เด็กๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร ตามที่เราสนใจ หรือต้องการทราบ และเป็นการเริ่มต้นการสนทนาอีกทางหนึ่ง ก็ได้ ถามในสิ่งที่เราทุกคนต้องทำหรือปฏิบัติโดยการใช้คำถามแบบ Wh-Question Word.
ระดับความยากง่าย ประถม – มัธยมต้น
วิธีการสอน
อ่านประโยคภาษาไทยให้เด็กฟังและจดบันทึกลงสมุด
จากนั้นให้เวลาประมาณ 10 นาที ในการแปลงกลับเป็นภาษาอังกฤษ
ตรวจคำตอบ และอาจจะเฉลยให้เด็กๆ ดูหรือแก้ไข จากนั้น
ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่านประโยคทั้งไทยและอังกฤษ คนละ 1 รอบ
วัตถุประสงค์
แนะนำการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อบอกเล่ากิจกรรมหรือสิ่งที่ทำในอดีต Past Simple tense และคำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันของคนเรา
1 เมื่อวานนี้ คุณตื่นนอนเวลาเท่าไหร่
What time did you get up?
2 คุณไปไหนเมื่อวานนี้
Where did you go?
3 เมื่อวานนี้ คุณเรียนอะไรที่โรงเรียน
what did you study at school?
4 เมื่อวานนี้คุณทำอะไรกับเพื่อนๆ  
what did you do with friends?
5 เมื่อวานนี้คุณเลิกเรียนกี่โมง
What time did you finish school?

6 เมื่อวานนี้ คุณกลับมาถึงบ้านตอนกี่โมง
What time did you arrive home?

7 เมื่อวานนี้คุณไปทำอะไรที่สนามเทนนิส
What did you do at tennis court?

8 เมื่อวานนี้ คุณดูอะไรที่บ้าน
What did you watch at home?
9 เมื่อวานคุณดื่มอะไร
What did you drink?
10 เมื่อวานนี้คุณทำการบ้านหรือเปล่า

Did you do homework?
Study the word order in these questions:-
 did(n't)+ subject+ infinitive 
 Didhevisityou?
 Didn'thevisityou?
Whatdidyoudoyesterday?
Whendidyoufinishyour course?
Wheredidyougoon holiday?
Whodidyouseeat the park?
Whydidn'thevisityou?

Saturday, August 9, 2014

เรียนรู้ Past Simple Tense ผ่านกิจกรรมที่ทำเมื่อวาน

เทคนิคการสอน Past Simple Tense ของพ่อแม่ให้กับนักเรียนแบบง่ายๆ

ให้เขียนตามคำบอกถึงกิจกรรมหรืองานที่ทำโดยเด็กๆ ในวันที่ผ่านมา โดยเขียนภาษาไทยและอังกฤษด้วย เพื่อให้เด็กๆ ฝึกฝนทักษะการฟัง การเขียน และการบันทึก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไป

ระดับความยากง่าย ประถม – มัธยมต้น

วิธีการสอน

อ่านประโยคภาษาไทยให้เด็กฟังและจดบันทึกลงสมุด

จากนั้นให้เวลาประมาณ 10 นาที ในการแปลงกลับเป็นภาษาอังกฤษ

ตรวจคำตอบ และอาจจะเฉลยให้เด็กๆ ดูหรือแก้ไข จากนั้น

ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่านประโยคทั้งไทยและอังกฤษ คนละ 1 รอบ

วัตถุประสงค์

แนะนำการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อบอกเล่ากิจกรรมหรือสิ่งที่ทำในอดีต Past Simple tense และคำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันของคนเรา1 เมื่อวานนี้ ฉันตื่นนอนเวลา 0700 นาฬิกา

Yesterday, I got up at 7 o’clock.

2 เมื่อวานนี้ ฉันไปโรงเรียน

Yesterday, I went to school.

3 เมื่อวานนี้ ฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน

Yesterday, I studied English at school.

4 เมื่อวานนี้ฉันคุยกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน

Yesterday, I talked with my friends at school.

5 เมื่อวานฉันเลิกเรียนตอน 4 โมงเย็น

Yesterday, I finished school at 4 o’clock.

6 เมื่อวานนี้ ฉันกลับมาถึงบ้านตอน 5 โมงเย็น

Yesterday, I arrived home at 5 o’clock.

7 เมื่อวานนี้ฉันไปเล่นเทนนิสที่สนามเทนนิส

Yesterday, I went to play tennis at tennis court.

8 เมื่อวานนี้ ฉันดูโทรทัศน์ที่บ้าน

Yesterday, I watched TV. at home.

9 เมื่อวานฉันดื่มนม

Yesterday, I drank milk.

10 เมื่อวานนี้ฉันทำการบ้าน

Yesterday, I did homework.