Thursday, August 25, 2011

คำสับสนอลหม่าน Rise/Raise

Confusing Words - Rise/Raise เป็นคำกริยาที่ผู้ใช้งานมักจำสับกันและใช้งานผิดบ่อยๆ ทางแก้ไขก็คือต้องทบทวนและใช้งานบ่อยๆ ครับ แล้วก็จะจำได้ คุ้นเคยและใช้ได้ถูกไปเองแบบอัตโนมัติเลยครับ
มาดู คำกริยา - Rise/Raise ไรซ และ เรสซ ตัวเอง เป็นคำกริยาที่หมายถึง ยกตัว ขึ้นสูงขึ้น ลอยขึ้นสูง เป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม object มารองรับ สามารถทำกริยานั้นๆ ด้วยตัวมันเอง เช่น The sun rise in the morning พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า เป็นต้น โดยพระอาทิตย์มันลอยขึ้นด้วยตัวมันเอง ไม่มีใครมายกหรือทำให้มันลอยขึ้น
ส่วน Raise เป็นกริยาเช่นกัน แต่ต้องมีกรรม object มารองรับเสมอ เช่น The students who absent from school yesterday, raise your hand please. นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อวานนี้ ขอความกรุณาให้ Raise มือขึ้นด้วย
ลองดูตัวอย่างแบบทดสอบง่ายๆ เพื่อความเข้าใจและคุ้นเคยครับ
Do you think Carlos will _____ enough money to go on the school trip to New York?
A: raise
B: rise
The sun _____ in the East.
A: raises
B: rises
The student council has been _____ money to help the earthquake victims.
A: raising
B: rising
We all watched the space shuttle _____ into the atmosphere.
A: raising
B: rising
When that skunk _____ its tail, it was all over for our poor dog.
A: raised
B: rose
Our neighbor next door _____ prize roses.
A: raises
B: rises
We’re hoping that the temperature will _____ enough for the snow to melt.
A: raise
B: rise
It was so exciting that the crowd _____ to their feet.
A: raised
B: rose
The birds don’t wait for the sun to _____ before they start to sing.
A: raise
B: rise
I sure hope the landlord doesn’t _____ the rent again.
A: rise
B: raise
Everyone should stand when the flag is _____
A: raised
B: rose
If that skunk _____ its tail, watch out!
A: raises
B: rises
All the balloons _____ into the air.
A: raised
B: rose
Jamal is _____ a steer in 4H this year.
A: raising
B: rising
The sun _____ later in winter than in summer
A: raises
B: rises
เฉลยครับ

1 A
2 B
3 A
4 B
5 A
6 A
7 B
8 B
9 B
10 B
11 A
12 A
13 B
14 A
15 B

Wednesday, August 17, 2011

TheSage English Dictionary and Thesaurus

วันนี้ผมขอแนะนำฟรีโปรแกรมสำหรับช่วยในการศึกษาและการฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านภาษาให้กับน้องๆ และผู้สนใจทั่วไป ได้ลองดาวโหลดมาใช้งานกันครับ คือ โปรแกรม TheSage English Dictionary and Thesaurus จัดเป็นพจานานุกรม หรือสารานุกรมภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ และใช้งานมากตัวหนึ่ง เนื่องจากเป็นการพัฒนาและไลเซ้นต์แบบฟรีแวร์นั้นเอง และการติดตั้งใช้งานก็เป็นแบบ Off line คือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาคำหรือความหมายจากอินเตอร์เน็ตให้ยากและเสียเวลานั้นเอง โดยมาพร้อมรากศัพท์ให้ค้นกันมากกว่า 200,000 คำกันทีเดียว ความพิเศษคือ การให้ definition หรือนิยามของคำศัพท์ ตามที่เราต้องการ นอกจากนั้นยังแสดง คำเหมือน คำตรงข้าม กับคำศัพท์ที่เราสงสัยด้วย ซึ่งการใช้งานโปรแกรมลักษณะเช่นนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของเรา เป็น 2-3 เท่าในตัวนั้นเอง ถ้าไม่ถอยเสียก่อน 55 จัดเป็นโปรแกรมที่แนะนำเลยครับ สนใจก็สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ครับ
ดาวโหลด TheSage English Dictionary and Thesaurus
รายละเอียดโปรแกรมภาษา English ครับ
TheSage's English Dictionary and Thesaurus is a one-click complete dictionary and multifaceted thesaurus of the English language. TheSage can look up words directly from almost any program (IE, Word, Firefox, Outlook, Thunderbird) and is 100% portable. It runs locally, and does not use your Internet connection. The Dictionary comprises: +210,000 multiple detailed definitions, +50,000 examples of usage, +70,000 phonetic transcriptions, encyclopedic information (geographical, historical, political), academic knowledge (medicine, biology). The Thesaurus encompasses synonyms, antonyms, hypernyms, hyponyms, meronyms, holonyms, including nearly 1,400,000 relationships between definitions. The essential functionality includes the following: Tabbed interface allowing multiple definitions and searches to be readily available, quick cross-referencing (any and all displayed words are clickable, triggering a lookup), standard and advanced wildcard search functionality, anagram search, online search, definition and example concordancer (so-called reverse search), text-to-speech, phonetic wildcard search, history, word lists manager, customization of the appearance of TheSage.


หนังสือ การพูดภาษาอังกฤษ

ขอแนะนำหนังสือแบบไฟล์ PDF ให้น้องๆ นักศึกษาหรือผู้สนใจเรียนรู้ภาษา E ด้วยตัวเอง ได้แก่ Talk a Lot Spoken English Course แปลเป็นไทย สไตล์บ้านๆ แบบผมก็คือ หนังสือพูดอังกฤษให้มากๆ นั้นเอง ความยาวก็ประมาณ 168 หน้า ออกแบบมาก็เพื่อเป็นแบบ self-study หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองครับ หนังสือนี้เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ หนังเรียน ผู้สนใจ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หมดแหละครับ เอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถโหลดมาศึกษากันได้ครับ
ดาวโหลด Talk a Lot Spoken English Course
รายละเอียดเพิ่มเติม
Talk a Lot is a great new way to learn spoken English, and quite a departure from the standard ELT course book. Instead of spending hours reading and writing, students have the opportunity to engage in challenging and fun speaking and listening activities with their friends. On this course students learn how to think in English as well as Talk a Lot!

The course objectives are very simple: every student talking in English; every student listening to and understanding English; every student thinking in English; and every student taking part in class. Talk a Lot is structured so that every student can practice and improve English grammar, vocabulary, pronunciation, intonation, word and sentence stress, and interpersonal skills, by working in pairs, groups and one to one with the teacher.


Tuesday, August 16, 2011

ฟรีพจนานุกรม WordWeb

วันนี้ผมขอแนะนำฟรีโปรแกรมสำหรับช่วยในการศึกษาและการฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านภาษาให้กับน้องๆ และผู้สนใจทั่วไป ได้ลองดาวโหลดมาใช้งานกันครับ คือ โปรแกรม WordWeb จัดเป็นพจานานุกรม หรือสารานุกรมภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ และใช้งานมากตัวหนึ่ง เนื่องจากเป็นการพัฒนาและไลเซ้นต์แบบฟรีแวร์นั้นเอง และการติดตั้งใช้งานก็เป็นแบบ Off line คือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาคำหรือความหมายจากอินเตอร์เน็ตให้ยากและเสียเวลานั้นเอง โดยมาพร้อมรากศัพท์ให้ค้นกันมากกว่า 150,000 คำกันทีเดียว ความพิเศษคือ การให้ definition หรือนิยามของคำศัพท์ ตามที่เราต้องการ นอกจากนั้นยังแสดง คำเหมือน คำตรงข้าม กับคำศัพท์ที่เราสงสัยด้วย ซึ่งการใช้งานโปรแกรมลักษณะเช่นนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของเรา เป็น 2-3 เท่าในตัวนั้นเอง ถ้าไม่ถอยเสียก่อน 55 จัดเป็นโปรแกรมที่แนะนำเลยครับ สนใจก็สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ครับ
ดาวโหลด WordWeb
รายละเอียดโปรแกรมภาษา English ครับ
This thesaurus/dictionary can be used to look up words from almost any program. In addition to displaying sense definitions and synonyms, WordWeb can find sets of related words. The database has more than 150,000 root words and 120,000 synonym sets, many proper nouns, pronunciations, and usage tags. WordWeb works off line, but when online you can also quickly view Web references such as the Wikipedia encyclopedia.And/But/Or

หลักการใช้งาน And/But/Or Words
คำสันธานเหล่านี้ จะใช้งานเพื่อ connect หรือเชื่อมคำเข้าด้วยกัน เช่น dog and cat หมากับแมว หรือ crab or rat เป็นต้น นอกจากเชื่อมคำแล้ว ยังเชื่อม วลี และ ประโยคเข้าด้วยกัน โดย And เชื่อมคำ ข้อความที่สอดคล้องกัน ส่วน but เชื่อมคำที่ตรงข้าม หรือแย้งกัน และ or ใช้เชื่อมคำ ข้อความที่เป็นทางเลือก ฟังดูไม่ยากเลยใช่ไหม ถูกต้องแล้วครับ ไม่ยากเลย เพียงเราเข้าใจ ความหมาย เท่านั้นก็สามารถ ทำได้อย่างแน่ๆ ลองทำแบบฝึดหัดเล่นๆ กันสักหน่อย
We had chicken _____ mashed potatoes for supper.
A: and
B: but
C: or
I'm going to the park with Marcus _____ Carlos tomorrow.
A: and
B: but
C: or
Max doesn't know yet whether he will be moving to California _____ Oregon next year.
A: and
B: but
C: or
Jamal tried really hard _____ still lost the tennis match.
A: and
B: but
C: or
I walked home _____ couldn't find my key when I got there.
A: and
B: but
C: or
I can't decide whether to take gymnastics _____ figure skating lessons.
A: and
B: but
C: or
เฉลย
1 a
2 a
3 c
4 b
5 a
6 c

Wednesday, August 3, 2011

การเปรียบเทียบ คุณศัพท์

การเปรียบเทียบ คุณศัพท์ เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า สองสิ่ง หรือ สองคน การเปรียบเทียบขั้นกว่า ปกติจะลงท้าย -er บางครั้ง อาจจะนำหน้าด้วย "more" หรือ "less".
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เปรียบเทียงสิ่งของ คน มากกว่า 2 ขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้ว ใช้กรณีมีมากกว่า 2 คนขึ้นไป ด้วยกฎเหล่านี้ มาลองทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่องการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ กันดีไหม?
That must be the ______ dress in the whole store.
A: prettier
B: prettiest
C: most pretty
Which was ______, this Christmas or last Christmas?
A: merriest
B: most merry
C: merrier
Canada is ______ than England.
A: more bigger
B: biggest
C: bigger
Which country is ______, Denmark, Brazil, or Chile?
A: bigger
B: biggest
C: more bigger
My _____ class this year was physics.
A: most difficult
B: more difficult
C: difficultest
This is the ______ window I’ve ever tried to look through.
A: dirtier
B: most dirty
C: dirtiest
D: more dirty
Michael is the ______ player on the whole team.
A: worse
B: worsest
C: worser
D: worst
Riding with Jason is the _______ thing I’ve ever done.
A: scariest
B: scarier
C: more scary
D: scardest
San Francisco tends to be a lot ______ than Los Angeles.
A: foggy
B: foggier
C: foggiest
D: most foggy
I can get to the gym ______ than you can.
A: fastest
B: faster
C: more fast
D: most fast
เฉลยครับ
1 B
2 C
3 C
4 B
5 A
6 C
7 D
8 A
9 B
10 B

Tuesday, August 2, 2011

idiomatic phrase in the question

สำนวน การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนหรือคล้ายกัน แตกต่างกัน ไม่เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ในภาษาอังกฤษก็มีเจ้าสำบัดสำนวนกันไม่น้อนทีเดียว เรียกได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยก็ย่อมได้ ซึ่งแน่นอนว่า หากเราไม่ศึกษา ไม่อ่าน ไม่ฟัง หรือพยายามทำความเข้าใจแล้ว ก็ย่อมยากที่จะเข้าใจ ความหมายของสำนวน เหล่านี้ได้ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ ก็ดึกแล้วเลยไม่อยากจะรบกวนเวลาของคนอ่านมากนัก แต่ผมก็จะขอนำเสนอ 2 สำนวน ในภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของคำถามง่ายๆ 2 ข้อ พอเป็นแนวทางศึกษาต่อไป ดังนี้ครับ
Q: I'm afraid hip hop isn't my cup of _____.

tea
java
coffee
wine
Q: Just a moment... I've got the answer on the ____ of my tongue.

top
tap
tip
back

เฉลยละเอียด
ข้อแรก การเต้นฮิพฮ๊อฟ หรือเต้นแบบส่ายสะโพก ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชื่นชอบหรือโปรดปราน ดังนั้นสำนวนว่า my cup of tea แปลตรงตัวว่า ชา 1 แก้ว 55 แต่เป็นสำนวนหมายถึง ของโปรด หรือ ชื่นชอบ นั้นเอง สำหรับข้ออื่นๆ เป็นตัวหลอกนะครับ

ข้อ 2 คอยสักเดี๋ยวนะ ฉันกำลังจะคิดออกแล้วละ มันติดอยู่ตรงปลายลิ้นของฉันนี้แหละ สำนวน on the tip of someone tongue หมายถึง ติดอยู่ที่ปลายลิ้น ยังคิดไม่ออก แต่คลับคล้ายคลับคลา ประมาณนั้น นะครับ
ลองจำและนำไปใช้ดูนะครับ 2 สำนวนนี้ ทวนอีกครั้ง

my cup of tea

on the tip of someone tongue

Monday, August 1, 2011

หลักการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ

How To Write Resume in English
วิธีการเขียนประวัติตนเองภาษาอังกฤษ

การเขียนประวัติตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อสมัครงานนับว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่เราควรรู้หลักการในการเขียน เพื่อโอกาสทางการศึกษา หรือได้งานทำ เป็นต้น แน่นอนว่าการเป็นคนไทย ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือ native tongue ย่อมส่งผลให้การเขียนยากขึ้นเป็นเงาตามตัว สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นโครงร่างมาตรฐานของการเขียนประวัติตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
ระดับความยาก : ยาก
เวลาที่ใช้: 2 ชั่วโมง
สิ่งแรกคือ การจดบันทึกหรือ take note เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา เช่น การฝึกงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งานแบบ full time หรือ part time เขียนหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท หรือสถานที่ทำงาน รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ต่อมา
Take notes เรื่องการศึกษาของเรา เช่น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร วิชาเอก หรือด้านใดที่เน้นพิเศษ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน มหาลัย ฯลฯ

Take notes เกี่ยวกับความสำเร็จต่างๆ ของเรา รวมทั้งการเป็นสมาชิกภายในองคืกร ต่างๆ การรับราชการทหาร การบริการสังคม การอุทิศตนเพื่อสังคมและส่วนรวม

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกของเราที่ผ่านมา ให้เราเลือกทักษะหรือความชำนาญที่เรามีมากที่สุด และเข้ากับงานที่เรากำลังมองหา เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในการเขียนประวัติของเรา

เริ่มต้นการเขียนประวัติด้วย ชื่อเต็มของเรา , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่ด้านบนของประวัติของเรา จากนั้น

เขียน objective โดย objective เป็นประโยคสั้นๆ อธิบายถึงลักษณะของงานที่เราคาดหวังว่าจะได้รับ

เริ่มต้นเขียนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา เริ่มจากงานล่าสุดของเรา สถานที่ทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ พยายามเน้นหรือ Focus ไปที่ทักษะที่เรามีความชำนาญหรือถนัดมากที่สุด และสามารถเข้ากับลักษณะงานที่เรากำลังสมัคร

ต่อด้วยรายการของประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ย้อนกลับไปตามลำดับเวลา และพยายามเน้นไปที่ลักษณะงานที่แสดงถึงความถนัดหรือทักษะที่เรามีความชำนาญ

สรุปข้อมูลด้านการศึกษา รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สำคัญ ปริญญา ชนิด และหลักสูตรที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานที่เรากำลังต้องการสมัคร และรวมข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้อง เช่น ภาษาพูด ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้พิเศษ อื่นๆ ภายใต้หัวข้อ : Additional Skills หรือความสามารถอื่นๆ
จบข้อความด้วย เอกสารอ้างอิงสามารถร้องขอได้ : REFERENCES Available upon request
ความยาวของประวัติของเรา ที่ดีเลิศ คือ ไม่ควรจะยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ ถ้าคุณมีจำนวนปีของประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ต้องการของตำแหน่งงานที่เราสมัคร 2 หน้ากระดาษก็เป็นที่ยอมรับได้

การเว้นระยะหรือ Spacing: ที่อยู่ ADDRESS ตรงกลางหน้าตัวหนา) วัตถุประสงค์ OBJECTIVE ใช้ห่าง 2 บรรทัดหรือ double space ประสบการณ์ EXPERIENCE double space การศึกษา EDUCATION double space ทักาะด้านอื่นๆ ADDITIONAL SKILLS double space อ้างอิง REFERENCES. ทั้งหมดจัดเรียงตรงกันด้านซ้าย เว้น name/address.

Tips:
การใช้คำกริยาที่เป็นพลวัตร หรือไดนามิก ที่แสดงออกถึงการมีพลังหรือจินตนาการ เช่น : accomplished, collaborated, encouraged, established, facilitated, founded, managed, etc.

ห้ามใช้สรรพนาม 'I' เป็นประธาน, ให้ใช้ tenses เพื่อแสดงอดีต เว้นงานในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น : Conducted routine inspections of on site equipment.
What You Need:
Paper
Typewriter or Computer
Dictionary
Thesaurus
Past Employer Addresses